Samhällsföreningens ståndpunkt gällande detaljplanen för Glommens hamn

Glommens Hamn

Förändring är svårt och jobbigt, många kan känna oro inför större förändringar. Jag har full förståelse för fiskarnas frustration och förargelse över att man inte har blivit involverade i det nya detaljplaneförslaget för Glommens hamn i ett tidigare skede.
Fisket och fritidsbåtsverksamheten är båda upptagna som prioriterade verksamheter i området.

Glommens samhällsförening har med stöd av de allra flesta boende i Glommen arbetat för att få till en ny detaljplan. Huvudmålet är och har alltid varit att skapa mer liv och rörelse i vårt fina hamnområde i samklang med fiskenäringen.
År 2015 lämnade samhällsföreningen in en skiss på ett förslag som arbetats fram efter ett flertal stormöten där alla invånare var inbjudna.
Vi har dessutom arrangerat flera möten där vi har bjudit in företrädare för alla politiska partier, allt för att påskynda processen.

Som nuvarande ordförande för Glommens samhällsförening måste jag i dag säga: Äntligen har vi ett förslag till en ny detaljplan för Glommens hamn att ta ställning till.
Samrådshandlingarna stämmer i många delar överens med det kompromissförslag som invånare, föreningsföreträdare, fiskare och andra lokala näringsidkare varit med om att ta fram (Se bild nedan ).
De större avvikelserna i nuvarande samrådshandling från vårt förslag är att man har planerat in bostäder. En annan är att man vill riva de stora och skymmande befintliga industrifastigheterna vid östra delen av hamnen.

Ända sedan förslaget lämnades in i slutet av 2015, har styrelsen i samhällsföreningen haft regelbundna kontakter med tjänstemännen på plankontoret och kontinuerligt bearbetat politiken för att få i gång arbetet med en ny detaljplan. Det har aldrig varit någon part som har talat om att kommunen ska bygga eller driva någon verksamhet i området.

Samhällsföreningen har på inget sätt varit delaktiga i arbetet med detaljplaneförslaget, utformande av ramavtal eller urval av aktörer!

Styrelsens har resonerat att det är en stor fördel med en exploatör som finns i områdets närhet ur tillgänglighetssynpunkt och långsiktighet.
Glommens samhällsförenings styrelse har uppmanat till att var och en eller att man i grupp bör skicka synpunkter på det liggande förslaget i tid.
Både detaljer som man berörs av personligen och detaljer där helheten förändras negativt är viktiga att delge.

Själva arbetet med planen från kommunens sida har senaste tiden gått väldigt fort. Det kan ha inneburit att flera detaljer i förslaget har missats och andra som blir svåra att praktiskt genomföra.
Det kanske t.o.m. är så att det är på sin plats med ett till samråd.

Slutligen upprepar jag samhällsföreningens ståndpunkt:
Vi är positiva till att det äntligen finns ett förslag att ta ställning till.
Vi uppmanar och förutsätter att tjänstemän och politiker tar mycket stor hänsyn till de inkomna yttrandena.
Att det kan uppstå flera problem som motarbetar många av syftena i planen när man bygger bostäder i området.

Nicklas Lilja
Ordförande Glommens Samhällsförening