Möte ang. Morups Tånge Naturreservat

På uppdrag av Morups Tånge gruppen, Olofsbo Stugägarförening, Glommens Samhällsförening och Morups Tånge Fyrsällskap kallades det ett möte i början av April med Länstyrelsen angående planerna runt Morups Tånge Naturreservat.

Möte med Länsstyrelsen och intressegrupper gällande ökat naturskydd vid Morups tånge.

Sammanfattning av tre timmar

 1. Länsstyrelsens 3 representanter hade genomgång av statistik och argument varför de utökade skyddsåtgärderna behövs.

Statistik visar på färre antal häckande individer

Ökat antal besökare av området.

Flera faktorer som påverkar minskat antal häckande fåglar, både arter och individer finns på andra håll längs med fåglarnas flyttstråk

Men länsstyrelsen visade på de orsaker som går att påverka för att underlätta för fåglar att återkomma. Det är också detta som är länsstyrelsens uppdrag som då har tagit fram det liggande förslaget.

 • Minska störande beteende av människor och husdjur
 • Försvåra för predatorer, mink, katter, kråkor och trutar.
 • Återskapa en fördelaktig landskapsstruktur
 • Vi, olika intressegrupper (fastighetsägare i området, fastighetsägare angränsande till området, djurhållare, föreningar och allmänheten) redovisade sina synpunkter på förslaget

Alla intressegrupperna redovisade att man är väldigt måna om fågellivet och den unika plats som Morups tånge är för både fågellivet och som bevaransvärt naturskyddsområde.

Men alla grupperna (så även Glommens Samhällsförening) Redovisade sina synpunkter och de frågetecken som vi undrar över i det liggande förslaget från Länsstyrelsen. Kan kort sammanfattas med -För stora inskränkningar både i tid och i rum.

 • Alla värnade Talldungen nord om fyren. Argumenten var vindskydd för bebyggelsen, vindskydd för besökare av alla slag, fågelskådare livsnjutare bröllopsföljen, lek och strövare.
 • Många ville se olika tider för skyddet av västra halvan av Brevik, Rön. Skulle vara bra för förståelsen och efterlevnad av regler.
 • Fastighetsägarna inom området oroade sig för ökande besök vid ”fågelskådaranläggningar” man värnade också de naturliga strövområdena och det öppna landskapet. Rädd för anlagda gångstråk och fågeltorn.
 • Fastighetsägarna eftersökte en konsekvensbeskrivning av en utökning av våtmarken ”Pölse..” ,vad händer med grundvattnet fuktproblem? Hur kommer den att påverka mängden insekter t.ex. mygg och skadeinsekter?
 • Fastighetsägarna tyckte också att en utökning av markering av det slag man använder i dag (midjehöga stolpar med ”post-it lappar”) skulle förfula landskapet. Jag tyckte att det måste finnas andra varianter som t.ex. målade stenar. Använd naturliga avgränsningar. (ger för små skyddsområden för att inte störa vissa arter)
 • Flera grupper hade synpunkter på de stigar, gång- rid-vägar som man vill anlägga. Dels sträckningarna och en rädsla för att de skulle bli för stora ”anläggningar ” = öka trafiken.

Befarar att de sträckningar som är föreslagna kommer att medföra underhåll och att de som nyttjar dessa kommer att snedda över privat mark som inte är avsedd för denna typ av trafik.

Mötet avslutades efter tre timmar med att Gruppen med Per Mattsson i spetsen önskade att få vara med i processen med att ta fram det slutgiltiga förslaget.

Länsstyrelsen talade om att deras arbetsgång fungerar. Dom var mycket positiva till detta möte och den stora respons man fått i form av Yttranden och frågor ca 60 st.

Man gör ett genomarbetat förslag som det som ligger och även vi har yttrat oss om. Förslaget skickas ut för att allmänheten och andra intressenter skall få ta del av och lämna in åsikter. Därefter sammanställer länsstyrelsen inkomna förslag och invändningar. Man jämför detta med det uppdrag man har och reviderar eventuellt det förslag man har lagt.

DVS Länsstyrelsen menar att vi har varit med i processen genom att kalla till detta möte.

Nicklas Lilja