Glommen växer

Nytt bostadsområde i Glommen

I Glommen planeras det för ett nytt bostadsområde med både villor, parhus och flerbostadshus.
I området vill Västkuststugan bygga cirka 80-100 nya bostäder.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Det nya området ligger i östra delen av Glommen med närhet till Långavekaskolan och i anslutning till befintliga bostadsområden.
Förutom att detaljplanen skapar möjligheter för bostäder ska den även göra plats för en dagvattendamm samt ett grönområde i området.
Genom det nya bostadsområdet blir det också nya gång- och cykelvägar som leder till Långavekaskolan.

Glommen är utpekat som en serviceort i Falkenbergs kommuns Översiktsplan 2.0.
I serviceorter ska det ske en ökad satsning på bebyggelse för bostäder och verksamheter.
Detta för att öka underlagen för kollektivtrafik, vägstandardhöjningar, digital nätutbyggnad och annan service.

Tidsplan för detaljplan Långaveka 3:21 m fl

Detaljplanen beräknas antas tidigast under det fjärde kvartalet 2018.

När en ny detaljplan ska tas fram kan det ta olika lång tid innan den är antagen.
Detta eftersom allmänheten alltid har möjlighet att lämna synpunkter på och överklaga detaljplanen.
Läs mer om hur en detaljplan blir till.

Läs mer om detaljplanen

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen och ta del av alla kompletterande handlingar.

Platsinformation