Fördjupad översiktsplan för bl.a. Glommen

Ny fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

Den 12 augusti 2014 beslutade kommunstyrelsen att det var dags att uppdatera de två fördjupade översiktsplanerna för kusten. Den fördjupade översiktsplanen ska trygga en hållbar användning och ett hållbart nyttjande av kusten.

Kustområdet har höga natur- och kulturvärden och är ett fantastiskt landskap. Detta är en del av det som gör det attraktivt att bo och arbeta där. En ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten ska tas fram. Arbetet är i ett tidigt skede och målbilden är att planen ska vara långsiktig med ett tidsperspektiv på 15-20 år

Tyck till om kusten – dina åsikter är viktiga

ProgrammetPDF är mellan den 4 februari och 6 april tillgängligt för samråd och vi ser gärna att du delger oss dina synpunkter om vilken framtida inriktning utvecklingen vid kusten ska ta. Dina synpunkter är värdefulla för oss.

Möt oss och diskutera:

  • Morups prästgård                        10 februari, kl 18.00
  • Ringsegårds konst och café        12 februari, kl 18.00
  • Ugglarps camping                        25 februari, kl 18.00
  • Glommens samlingslokal             26 februari, kl 18.00