Detaljplanen Glommens hamn.. vad händer ?

Detaljplanen för Glommens hamn

2011 lämnade samhällsföreningen in ett förslag till kommunen utifrån de skisser som skickats ut i ett  Planbesked om att Detaljplanen behöver uppdaterats. Då hade Samhällsföreningen arbetat med olika stormöten och politikerträffar i två år i syfte att skapa ett engagemang för utvecklingen av Glommens Framtid. Så länge har Detaljplanen funnits med på agendan i ett eller annat sammanhang.

Det är många styrelsemedlemmar som försökt att skynda på detta ärende hos planavdelningen i Falkenbergskommun. För 3 år sedan fick vi ett positivt besked då Glommens hamn fick en tilldelad handläggare. Glädjen var kort då vi vid närmare efterforskning fick reda på att Glommens hamn hade prioritet 3 (innebär att man arbetar med planen då man har tid över). Ansvarig på planavdelningen bestämde prioritet utifrån politikens beslut. I praktiken betydde det att en handling upprättades. Efter hand aktiverades delar som köptes in från externa entreprenörer som t.ex. markprover mm.

Styrelsen har under alla dessa år haft flera kontakter per år där vi ifrågasatt, uppmuntrat och bjudit in till politikerträffar i syfte att påskynda denna process. Vi har även tagit upp denna fråga i alla möjliga kontakter med kommunen.

Tidigt i höst 2020, skrev vi ett mail till kommunstyrelsens ordförande Per Svensson och frågade vad man tänker göra åt vår pärla Glommens Hamn, vi nämnde att det snart var 10 år sedan vi lämnade in ett förslag framtaget från stora delar av Glommens befolkning genom ett antal stormöten och stort engagemang.  Vi fick då svaret att han delade uppfattningen att:

Det är mycket viktigt att den här detaljplanen blir färdig. 

Kommunen har under en tid haft problem med att producera detaljplaner. Därför har jag givit vår högsta tjänsteman, kommundirektören, i uppgift att ta fram en ny prioriteringslista och att organisera om arbetet så att fler detaljplaner blir klara. 

Jag kommer göra vad jag kan för att Glommens hamn prioriteras i högsta nivån när listan är klar. Utöver det kommer jag undersöka möjligheterna att få detaljplanen på samråd till nästa år. 

Detta svar lät positivt men utan några datum kan man väl säga att det låter som många gånger förut. Vi tog ny kontakt för att kolla läget hur det gått med prioriteringarna. Han menar då att planarbeten i Falkenbergs ”Serviceorter ” skall prioriteras. Vad detta betyder i tidsaspekten närmare bestämt var nästa fråga. En deadline för när ett samrådsförslag skall vara färdigt?

Kommunstyrelsens ordförande Per Svensson lovade då att sista mars är en deadline som vi arbetar emot. Och att detta skall resultera i ett Samrådsmöte för invånare innan sommaren 2021.

Styrelsen har tagit till sig detta datum och vi kommer att göra regelbundna avstämningar med både planavdelningen och politiken. Vi är mycket nyfikna hur detta första förslag kommer att se ut. Från politiken nämns det bostäder. Det fanns inte med bostäder i det förslaget som samhällsföreningen lämnade in 2011. Glommabornas gemensamma bedömning vid tidpunkten var att det är svårt att samexistera bostäder och industriverksamhet på begränsade ytor. Detta är fortsatt vår bedömning. Fisket har oregelbundna tider dygnet runt med både buller och lukt. Hamnen har under vissa tider fungerat som festivalområde till många innevånare och besökares stora uppskattning.

Många ansåg även att ett så attraktivt havsnära boende skulle driva upp priser till en nivå som endast sommargäster har råd med = död hamn under många månader på året.


Styrelsen – Glommens Samhällsförening