Detaljplan för Glommens hamn

Glommens hamn

Under hösten kommer Stadsbyggnadskontoret inleda arbetet med att ta fram ett planprogram för Glommens hamn. Programmet kommer beskriva de förutsättningar som finns för hamnområdet samt olika utvecklingsmöjligheter. Planprogrammet kommer sedan skickas ut på programsamråd.

I slutet av året kommer möten arrangeras där du som privatperson har möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på diverse frågor. Frågor som kan diskuteras är exempelvis hur hamnområdet ska utvecklas, vilka möjligheter ska ges till olika verksamheter, men även infartsvägar, parkering, centrum mm. Information om dessa möten kommer finnas på kommunens hemsida och via anslag ute i samhället.

Planprogrammet är starten på ett arbete som ska leda fram till en ny detaljplan för Glommens hamn. Den gällande detaljplanen är från 1961 och anger hamnändamål för hamnområdet som därför endast får användas för hamntrafik och därtill hörande verksamhet. Möjligheten att kunna få till en mer flexibel användning av hamnområdet är en av anledningarna till att kommunen beslutat att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamn.

Hemsidan  hos Falkenbergs kommun kommer uppdateras med information om arbetet med den nya detaljplanen.