Årsmöte 27 Mars

Glommens Samhällsförenings årsmöte.
Söndagen 27 Mars 2019. Kl: 10:30

Plats: Glommens Bygdegård

För att underlätta deltagandet för barnfamiljer har vi ordnat med barnpassning i bygdegården under mötet.

Ev. motioner lämnas i god tid via mail glommen@glommen.se
eller i brevlådan utanför Bygdegården.

FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2022

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter utöver ordförande
 13. och kassör
 14. Val av föreningsordförande (1 år)
 15. Val av kassör (1 år)
 16. Val av övriga styrelseledamöter (2 år)
 17. Val av revisor och suppleant (1 år)
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av medlemsavgift
 20. Verksamhetsplan 2022
 21. Inkomna motioner från medlemmar
 22. Övriga ärenden